1.
Nguyễn DÁ, Nguyễn TT, Lê NA, và c.s. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023. jmpm. 2023;48(6):40-48. doi:10.56535/jmpm.v48i6.361