1.
Đỗ T Đắc, Nguyễn D Ánh, Nguyễn TT, Lê NA, Trần TTH, Ngô TND, Nguyễn TMT, Phạm TTC, Hoàng TL, Phan MH, Đỗ TH, Nguyễn MH, Trần NT. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023. jmpm. 2023;48(6):40-48. doi:10.56535/jmpm.v48i6.361