1.
Vibounmy K, Nguyễn TK, Hà TĐ, Lê VT. NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm. 2023;48(6):70-77. doi:10.56535/jmpm.v48i6.359