1.
Vũ N Định, Nguyễn TH, Trần DH. THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP. jmpm. 2023;48(6):105-113. doi:10.56535/jmpm.v48i6.341