1.
Phạm QT, Lưu CT, Nguyễn TX, Đào TK. NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm. 2024;49(2):266-273. doi:10.56535/jmpm.v49i2.287