(1)
Hoàng, Đình A.; Nguyễn, T. H. O.; Lê, V. P.; Nguyễn, M. H.; Nguyễn, T. H. O.; Phạm, T. D. H.; Nguyễn, V. T.; Hoàng, Đình K. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN TRÊN SIÊU ÂM FIBROSCAN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2. jmpm 2024, 49, 172-179.