(1)
Nguyễn, T. Điệp; Phạm, T. P.; Nguyễn, D. H. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM. jmpm 2024, 49, 180-189.