(1)
Nguyễn, N. Q.; Lê, T. D.; Nguyễn, D. H. GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU PREVEDELLO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN CO GIẬT NỬA MẶT NGUYÊN PHÁT. jmpm 2024, 49, 162-171.