(1)
Nguyễn, Q. T.; Phạm, Đăng T.; Hán, T. N.; Nguyễn Thị, K. D.; Mai, H. S.; Lê, N. H. . ĐỘC TÍNH ĐƠN LIỀU VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH PET/CT CỦA DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ GALLIUM-68 PSMA I&T TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. jmpm 2024, 49, 78-90.