(1)
Vũ, N. Định; Phùng, A. T.; Thái, N. B. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ GIẢI PHẪU XƯƠNG BẢ VAI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH. jmpm 2024, 49, 103-111.