(1)
Phan, H. G.; Trương, H. Đức; Nguyễn, H. H. .; Nguyễn, T. H.; Trần, T. T. H.; Nguyễn, M. T.; Đỗ, Đào V.; Vũ, Đăng L. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT SỬ DỤNG KEO SINH HỌC ĐƠN THUẦN. jmpm 2024, 49, 136-143.