(1)
Nguyễn, Đình H.; Nguyễn, V. T.; Nguyễn , H. K.; Đào, D. T.; Nguyễn, Đại D. MÔ TẢ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CÓ BIẾN CHỨNG CHẢY MÁU CẤP. jmpm 2024, 49, 55-65.