(1)
Hoàng, T. M.; Hoàng, Đình Âu; Đào, T. L.; Lê, T. L. BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP: CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHÚC MẠC XƠ HÓA KẾT BỌC NGUYÊN PHÁT . jmpm 2024, 49, 121-127.