(1)
Cao, V. H.; Bùi, Q. H.; Đỗ, X. T.; Đinh, V. H.; Nguyễn, V. L.; Nguyễn, Đ. K. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN. jmpm 2024, 49, 137-144.