(1)
Trương, Q. K.; Nguyễn, T. B. H.; Hoàng, P. K.; Vũ, T. M. T.; Phan, B. N.; Nguyễn, V. C.; Nguyễn, T. T. H.; Hoàng, X. S.; Lê, V. T.; Phạm, Q. T. GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN. jmpm 2024, 49, 77-86.