(1)
Nguyễn, T. N. M.; Nguyễn, N. L.; Trần, Đ. H. ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP. jmpm 2024, 49, 192-201.