(1)
Phạm, Q. H.; Kiều, V. K.; Nguyễn, Đ. H.; Đỗ, Đ. T.; Lê, V. Q.; Nguyễn, T. T. H.; Lương, C. T.; Lê Đình, T.; Đặng, V. B.; Nguyễn, T. S.; và c.s. ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN BÀNG HỆ TRÊN CT MẠCH NÃO ĐA PHA Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP ĐIỀU TRỊ TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. jmpm 2024, 49, 87-96.