(1)
Nguyễn, T. Đ.; Nghiêm, T. T. H.; Nguyễn, T. A.; Đỗ, N. A.; Trần, T. P. T. ẢNH HƯỞNG CỦA TÁ DƯỢC ĐẾN BÀO CHẾ BỘT CAO KHÔ DẠ DÀY HĐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN SẤY. jmpm 2024, 49, 17-26.