(1)
Hoàng, A. T.; Hoàng, T. M.; Mai, T. H.; Nguyễn, H. D.; Lê, V. T. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm 2024, 49, 172-181.