(1)
Đinh Việt, Đ.; Bùi Đăng, T. A.; Chử Văn, M.; Hoàng Xuân, S.; Phạm Ngọc, H. TÍNH AN TOÀN CỦA VẮC XIN NANOCOVAX PHÒNG COVID-19 TRÊN NGƯỜI VIỆT NAM TÌNH NGUYỆN. jmpm 2024, 49, 36-45.