(1)
Đỗ, A. T.; Nguyễn, Q. H. MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG EPIRUBICIN NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K. jmpm 2024, 49, 361-369.