(1)
Đỗ , Q. C.; Bùi, K. C. KIỂM SOÁT TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TĂNG SINH THÔNG QUA ỨC CHẾ PROTEIN THAM GIA SỬA CHỮA TỔN THƯƠNG DNA. jmpm 2024, 49, 70-79.