(1)
Đào, T. H.; Nguyễn, Đ. K.; Phùng, V. H. TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972). jmpm 2024, 49, 103-112.