(1)
Nguyễn, Đ. K.; Phùng, V. H.; Hoàng, A. T.; Trần, Q. T.; Trần, Đ. K.; Bùi, T. H. THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023). jmpm 2024, 49, 46-54.