(1)
Đồng , T. T. T.; Nhữ Đình, . S.; Nguyễn, Đức T.; Trần, T. N. T. BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. jmpm 2024, 49, 7-16.