(1)
Đào, V. N.; Phạm, Q. V.; Nguyễn, A. T.; Nguyễn, Đình D.; Nguyễn, N. A.; Cao, Q. T.; Dương, M. H. KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ VỚI MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA U TUYẾN THƯỢNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 . jmpm 2024, 49, 478-486.