(1)
Hồ, T. T. D.; Nghiêm, T. M. C.; Hà, V. T.; Nguyễn, C. P.; Đặng, Q. V. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NLR, PLR TRONG TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VỚI PHƯƠNG PHÁP TACE. jmpm 2024, 49, 352-360.