(1)
Nguyễn, T. A.; Hồ, H. P.; Phạm, M. C.; Nguyễn, V. N.; Lê, V. A.; Trần, V. T. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023. jmpm 2024, 49, 131-142.