(1)
Phùng, A. T.; Nguyễn , H. H.; Nguyễn Thái, Q. A. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG TRÊN X-QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỦA BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB DƯƠNG TÍNH . jmpm 2024, 49, 186-196.