(1)
Đỗ, L. H.; Nghiêm, Đức T.; Nguyễn, V. B. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ Cf DNA-EBV HUYẾT TƯƠNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ VỚI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU HÓA CHẤT DẪN ĐƯỜNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVa. jmpm 2024, 49, 457-467.