(1)
Trần, T. H. G.; Trần, N. N. H. THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN KHU 7. jmpm 2024, 49, 162-173.