(1)
Phạm, H. V.; Trần, P. Đông; Nguyễn, B. Q. HIỆU QUẢ CHỐNG VIÊM VÀ GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM CHẾ PHẨM CHỨA NỌC ONG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI, VIÊM QUANH KHỚP VAI. jmpm 2024, 49, 300-311.