(1)
Đinh, T. H.; Tống, M. P.; Nguyễn, L. C. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÁT ÂM Ở CHUỘT NHẮT ĐƯỢC SINH RA TỪ CHUỘT MẸ CÓ PHƠI NHIỄM VỚI ACID VALPROIC. jmpm 2024, 49, 42-52.