(1)
Nguyễn, H. T.; Lê, H. Y.; Chan, K.; Phạm, N. T. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM KHỚP VAI ĐỘNG Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM DÍNH KHỚP VAI. jmpm 2024, 49, 197-204.