(1)
Hoàng, T. T. T.; Dương, H. O.; Hồ, S. H.; Trịnh, T. S. SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG. jmpm 2024, 49, 88-96.