(1)
Bùi, V. M.; Nguyễn, C. T.; Trần, Đắc T.; Bùi, Q. T. ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ GHÉP THẬN Ở NGƯỜI NHẬN THẬN CÓ BỆNH LÝ ĐI KÈM TRƯỚC GHÉP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm 2024, 49, 413-420.