(1)
Nguyễn, T. T.; Nguyễn, T. H.; Nguyễn, V. B.; Tăng, X. H.; Nguyễn, X. K. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NLR, PLR VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103. jmpm 2024, 49, 341-351.