(1)
Dương, Q. H.; Nguyễn, V. C.; Đào, Đức T. GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MAP(ASH) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN CHẢY MÁU TIÊU HÓA CẤP DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN . jmpm 2024, 49, 256-265.