(1)
Huỳnh, Đông Á; Trịnh , T. A.; Phạm, . N. G. H.; Trần, . T. N. .; Lê, T. T.; Nguyễn, H. C. PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP TỪ TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM. jmpm 2024, 49, 76-86.