(1)
Ngọc Phạm, Điệp; Quang Đặng, V.; Khánh Phạm, H.; Cao Hồng, P.; Thị Nghiêm, M. C. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY. jmpm 2024, 49, 17-25.