(1)
Cao, H. P.; Vũ, Q. P.; Thanh Đỗ, H.; Đỗ, V. T.; Nguyễn, T. K.; Bùi, H. H.; Đỗ, T. S.; Đặng, T. P. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM. jmpm 2024, 49, 83-94.