(1)
Đào, T. N.; Lê, Đình C.; Cao, V. H.; Đỗ, T. H. TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM. jmpm 2024, 49, 95-103.