(1)
Nguyễn, Đ. Đ.; Nguyễn, V. C.; Nguyễn, M. P.; Nguyễn, V. B.; Nguyễn, T. T. T.; Lê, T. A.; Hoàng, T. T.; Vũ, T. H.; Nguyễn, T. Đ.; Nguyễn, H. T. NGHIÊN CỨU GẮN ĐỊNH HƯỚNG KHÁNG THỂ LÊN HẠT NANO VÀNG SẢN XUẤT QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH PHÁT HIỆN NHANH AFLATOXIN M1. jmpm 2024, 49, 63-75.