(1)
Nguyễn, Q. Đạt; Bùi, V. G.; Tống, N. T. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K. jmpm 2024, 49, 57-66.