(1)
Vũ, M. Đức; Mai, T. T.; Trương, V. T. BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY. jmpm 2024, 49, 104-118.