(1)
Phạm, H. T.; Hoàng, X. C.; Võ, T. B. T. .; Trịnh, T. S.; Đỗ, N. B. TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM. jmpm 2024, 49, 26-35.