(1)
Nguyễn, T. N.; Nguyễn, T. B.; Nguyễn, T. K.; Nguyễn, Q. H.; Phạm, V. C.; Lê, Đăng M.; Trần, V. T.; Nguyễn, Đắc K.; Nguyễn, T. K. D. CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG. jmpm 2023, 48, 45-50.