(1)
Nguyễn, T. T.; Hoàng, M. A.; Nguyễn, K. H.; Phạm, T. T. L.; Đỗ, M. H.; Nguyễn, V. T.; Nguyễn, D. H. GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH. jmpm 2024, 49, 36-45.