(1)
Nguyễn, M. T.; Nguyễn, V. H.; Võ, H. K.; Nguyễn, T. T. BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO. jmpm 2023, 48, 5-15.