(1)
Nguyễn, Q. H.; Đỗ, N. S.; Nguyễn, T. K. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. jmpm 2023, 48, 110-119.