(1)
Hồ, C. T.; Inkhamphanh , B.; Nguyễn, H. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE . jmpm 2023, 48, 72-81.